RICE | RICE FLOUR | DAL

 • 1. RADHUNI CHASHI (11 LB)
 • 2. RADHUNI CHASHI (5 LB)
 • 3. SAHARA BASMATI (2 KG)
 • 4. SAHARA KATARIBHOG (20 LB)
 • 5. SAHARA KALIJEERA (5 LB)
 • 6. SAHARA KALIJEERA (8 LB)
 • 7. RICE FLOUR (2 LB)
 • 8. RICE FLOUR (4 LB)
 • 9. CHANA DAL (2 LB)
 • 10. CHANA DAL (4 LB) [PACK]
 • 11. CHANA DAL (7 LB)
 • 12. CHANA DAL LOOSE

 • 13. BLACK CHANA (2 LB)
 • 14. BLACK CHANA (4 LB)
 • 15. BLACK CHANA LOOSE
 • 16. MASOOR DAL PACK (4 LB)
 • 17. MASOOR DAL PACK (7 LB)
 • 18. MOONG DAL PACK (2 LB)
 • 19. MOONG DAL PACK (4 LB)
 • 20. MOONG DAL PACK (7 LB)
 • 21. MASOOR DAL LOOSE (55 LB)
 • 22. MOONG DAL LOOSE (55 LB)
 • 23. FENNEL DAL
 • 24. FRIED MOONGDAL